Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megtesszük.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozást, mint adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt önkéntesen tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, e-mail levelezőrendszeren, telefonon, vagy élőszóban.

A weboldalon e-mail címeket és egyéb személyes adatokat NEM gyűjtünk.

Regisztráció, feliratkozás és hírlevél küldés nincs.

Ön hozzájárulhat az adatkezeléshez: 

  1. Személyes konzultáció során Neve és Telefonszáma megadásával, valamint Aláírásával önkéntes kifejezett hozzájárulását fejezi ki, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban leírt módon kezelje. (16 éves kor alatt szülő/gyám hozzájárulása szükséges.)
  2. Back Scan gerincmérés esetén a Páciens Neve, Neme és Születési Dátuma megadásával ráutaló magatartást tanúsít,  de ezzel még nem járul hozzá “kifejezetten” a gép által gyűjtött (fokozottan védett) egészségügyi adatai kezeléséhez. Ebben az esetben is szükséges az aláírással kifejezett hozzájárulás. (16 éves kor alatt szülő/gyám hozzájárulása szükséges.)
  3. Kapcsolatot Ön a weboldal e-mail küldő űrlapján keresztül is kezdeményezhet, amennyiben a négyzet bejelölésével hozzájárul az űrlapon megadott adatai (név, e-mail cím, telefonszám) kezeléséhez.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A www.mozgas-szerviz.hu honlapon szereplő szakemberek (Bognár Hajnalka kivételével) nem tagjai a honlapot üzemeltető B-Omega-T PFMS Kft. vállalkozásnak. Számukra az adatkezelési információk nem hozzáférhetők. Adatkezelési tevékenységükért saját hatáskörükben felelnek. Munkájukért és adatkezelési felelősségükért a B-Omega-T PFMS Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

1. Általános Információk:

Adatkezelő: B-Omega-T PFMS Kft.
Adószám: 24861672-2-42,  Székhely: 1084, Budapest, Fecske utca 39.

Adatkezelési és adatfeldolgozási címek:
Telephelyek:
1084 Budapest, Dohány u. 83-85. fsz.7.
Bokodi Egészségház: 2855 Bokod, Dadi út 3/a.

Adatfeldolgozó: Bognár Hajnalka
(szakmai titoktartás hatálya alatt – GDPR 9 cikk (3) bekezdés)

Kapcsolattartás:
Tel.: +36202048810 / Viber
www.facebook.com/pirkadat74
E-mail: mozgas-szerviz@gmail.com
web: www.mozgas-szerviz.hu

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Személyes adatainak adattörlési kérelmét a kézhezvételtől számítva a lehető legrövidebb határidőn belül elvégezzük. Gyűjtött (méréssel készített) egészségügyi adatok (BackScan mérési eredmények) jogszabályi megőrzési kötelezettség miatt kérésre nem törölhetők az adatbázisból. Jogalap: 1997 évi XLVII. tv. 30. § (1) és (2) pont és GDPR 17. cikk (1) b) pont.

Adatkezelés módja és tárolás:
informatikai eszköz (védett mappákban)
papír alapú (zárható szekrényben)

Adattovábbítás: Aconten Bt. könyvelőiroda

Adatkezeléssel érintettek köre:  Szolgáltatást igénybe vevők

2. Adakezelési célok

Kozmetika, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, valamint egészségügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait, jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és az érintett egészségi állapotának nyomon követése céljából kezelem.

3. Jogalapok az Ön vagy gyámoltja személyes adatainak kezeléséhez

a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
c) Előfordulhat, hogy bőrterápia, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, vagy egészségügyi szolgáltatás igénybevétele miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adta. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.
d) 16 évet be nem töltött gyermek jogszerű adatainak kezeléséhez szülő / szülői felügyeleti jogot gyakorló személy kifejezett hozzájárulása szükséges. Jogalap, GDPR 8. cikk (1)pont.

4. Az adattárolás időtartama

a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig őrizzük meg.
b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrzöm meg.
c) Bőrterápia, fizikai közérzetjavítás vagy egyéb állapotjavulás céljából megadott egészségügyi információkat (konzultációs és kezelőlapot) a hozzájárulás visszavonásáig vagy legkésőbb utolsó találkozás óta eltelt 10 év múlva törlöm / megsemmisítem. Jogalap: 1997 évi XLVII. tv. 30. § (1) pont és GDPR 9. cikk (2) a) pont
d) A Back Scan mérőeszköz által gyűjtött mérési eredmények (egészségügyii adatok) jogszabályi kötelezettség miatt 10 évig megőrzendők.  Jogalap: 1997 évi XLVII. tv. 30. § (2) pont és GDPR 17.cikk (1) b) pont 

5. Az Érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával;
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.

Felhívjuk figyelmét!

Terápiás kezeléshez, valamint személyes és egészségügyi adatai kezeléséhez Ön a személyes konzultáció során adatai (neve és telefonszáma) megadásával, a konzultációs lap kitöltésével és aláírásával járulhat hozzá.  Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.